6В05101 — Биология

Шифр-мамандықтың атауы:

6В05101 – Биология

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2016 жылдың 5 желтоқсан айында «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандандырылған аккредиттеуден 5 жылға сәтті өтті

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл.

Берілетін дәреже:

6В05101– Биология білім бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

 • әртүрлі ұйымдастыру деңгейіндегі биологиялық жүйелер;
 • биологиялық табиғатты қорғау технологиялары

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • ғылыми-зерттеу мекемелері мен институттары;
 • юнаттар станциясы, колледждер;
 • ұлттық парктер, қорықтар және т.б.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • әртүрлі ұйымдастыру деңгейіндегі биологиялық жүйелер;
 • микроорганизмдердің, өсімдік және жануарлар нысандарының қалыптасу және жұмыс істеу заңдылықтарын анықтау;
 • биологиялық табиғатты қорғау технологиялары.

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • ұйымдастыру-технологиялық;
 • өндірістік-басқару;
 • жобалау;
 • ғылыми-зерттеу;
 • табиғатты қорғау.

Практика базалары:

 • Ақтөбе ауылшаруашылығы тәжірибе станциясы;
 • Ақтөбе облысының Ұлы Борсық орман шаруашылығы;
 • жас натуралистер станциясы;
 • Фитосанитария;
 • Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығы;
 • Ырғыз-Торғай табиғи мемлекеттік резерваты және т.б.

Модульдік білім беру бағдарламасы

МОП 6В05101-Биология 2021 -2025 КАЗ

Элективті модульдер каталогының құрылымы мен мазмұны 2 курс

6В05101-Биология 2 курс каз 23-24

2023-2024 оқу жылына арналған элективті модульдер каталогы 3 курс

6В05101-Биология 3 курс 23-24 каз

2023-2024 оқу жылына арналған элективті модульдер каталогы 4 курс

6В05101-Биология 4 курс 23-24 каз